MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI

KONSERWATOR ZABYTKÓW

W KRAKOWIE

udzielił w 2018 roku

dotacji celowej w kwocie 35 033,50 zł

na wykonanie zadania pn.:

„Remont sygnaturki kościoła klasztornego pw. Nawiedzenia NMP w Tuchowie – II etap”

realizowanego przez

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela

Dom Zakonny w Tuchowie