Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela Dom Zakonny w Tuchowie w czerwcu 2018 roku podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowę na realizację projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie.

Projekt realizowany jest w ramach 11 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 tj. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych).

Pierwsze prace w ramach projektu rozpoczęły się już w roku 2017. Wykonano wtedy remont świetlicy środowiskowej w zespole klasztornym. W efekcie prowadzonych prac zabezpieczono i zmodernizowano sale o łącznej powierzchni ok 110 m2. Zgodnie z zapisami wniosku prowadzona jest tam obecnie dzielność społeczna związana przede wszystkim ze wsparciem dzieci („Świetlica Serca dla dzieci”) czy wsparciem osób w trudnym położeniu (Grupa Anonimowych Alkoholików).

Równolegle z tymi pracami zakończono działania związane z zabezpieczeniem budynku klasztornego przed wodami opadowymi. Prace miały charakter ratunkowy. W ramach prac interwencyjnych wykonano nową kanalizację opadową, plac z kostki brukowej, a także zmodernizowano fragment schodów i murków w rejonie prowadzonych prac.

Natomiast w lipcu 2019 roku zawarto umowę z firmą Usługowo-Budowlano-Transportową ANKO – wyłonioną w postepowaniu przetargowym – która przeprowadzi najbardziej znaczący w ramach projektu zakres prac związany z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej „Lipowego wzgórza” na cele społeczne. W ramach prowadzonych do czerwca 2020 roku prac zaplanowano m.in.:

  • modernizację ogrodzenia wraz z jego otoczeniem (w tym gruntowną modernizację muru oporowego stanowiącego konstrukcję wsporczą dla wzgórza klasztornego, wymianę ogrodzenia oraz modernizacje istniejących ambitów);
  • budowę nowego biegu schodów zewnętrznych, które znacząco ułatwią dotarcie do placu przed bazyliką;
  • wykonanie nowej nawierzchni dziedzińca otaczającego zabytkowy kościół;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej pod modernizowanym dziedzińcem;
  • wykonanie nowej iluminacji zewnętrznej zabytkowego kościoła i jego otoczenia.

Celem podejmowanych działań jest poprawa funkcjonalności i estetyki zewnętrznej wokół Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, a także stworzenie warunków dla szerokiej integracji społecznej, wzmocnienie funkcji społecznej klasztoru Redemptorystów, wzmocnienie poczucia lokalnej tożsamości, wspieranie działań sprzyjających lokalnej samoorganizacji i aktywizacji społecznej oraz rozwój zaplecza instytucjonalnego sprzyjającego integracji różnych grup społecznych przede wszystkim osób będących w trudniejszej sytuacji z obszaru rewitalizacji.