Kancelaria parafialna czynna jest:

we wtorki – w godz. 10 – 12   i   16 – 18  (Wikariusz – kom. 537 347 680)

w środy – w godz. 16 – 18  (Wikariusz – kom. 537 347 680)

w czwartki – w godz. 16 – 18  (Proboszcz)

za wyjątkiem świąt i uroczystości przypadających w te dni.

Od wtorku do soboty od godz. 7.00 do 15.00 w kancelarii dyżuruje sekretarka p. Karolina (telefon bezpośredni do kancelarii: 14 632 72 46, poczta elektroniczna: tuchow2[małpa]diecezja.tarnow.pl).

Sprawy pilne jak wezwania do chorych i zgłaszanie pogrzebów załatwiamy także w innym czasie.

Parafia i sanktuarium maryjne posiadają jeden wspólny rachunek bankowy o nazwie:

Parafia Nawiedzenia NMP Redemptoryści

Tuchów, ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów

Nr rachunku: 07 8627 0001 2023 9002 6029 0001

w Banku Spółdzielczym w Bieczu O/Tuchów

W godzinach podanych powyżej w kancelarii dyżur pełnią duszpasterze. 

Chrzest dziecka – praktyczne wskazówki

1. Sakrament chrztu św. w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Tuchowie (klasztor) udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca podczas głównej Mszy św. (na sumie) o godz. 10.30 oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy (na Mszy św. o godz. 12.00), a szczególnie uroczyście podczas liturgii Wigilii Paschalnej (o godz. 20.00). W sytuacjach wyjątkowych chrzty odbywają się w innych terminach po uzgodnieniu dnia i godziny z rodzicami dziecka.
2. W piątek przed drugą niedzielę miesiąca w sali parafialnej odbywa się katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych planujących w najbliższym czasie ochrzcić swoje dziecko (obecnie katechezy są zawieszone). Katecheza rozpoczyna się po Mszy św. wieczornej około godz. 19.15 (zachęcamy w tym czasie do skorzystania z sakramentu pojednania, który sprawowany jest w bazylice od godz. 18.00 oraz do pełnego uczestnictwa w Eucharystii). W przypadku ewentualnych przeszkód do udziału katechezie warto zawczasu pomyśleć o tym obowiązku i skorzystać z katechezy np. miesiąc wcześniej.
3. Rodzice mają obowiązek zatroszczyć się, aby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach po urodzeniu. Zamiar chrztu zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie możliwie najwcześniej po urodzeniu dziecka (najpóźniej na tydzień przed planowaną datą chrztu – mając na uwadze ustalone w parafii terminy jego udzielania), aby móc jak najlepiej przygotować się do tego wydarzenia.
4. W przypadku dziecka spoza parafii klasztornej należy przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza na chrzest poza własną parafią.
5. Spisanie danych wymaganych do chrztu dokonuje się w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego. Przedstawić należy jego oryginał, który po spisaniu danych zostanie zwrócony rodzicom. Nadając imię (imiona) swojemu dziecku należy pamiętać o zaleceniu, aby było ono chrześcijańskie.
6. Rodzice dziecka przedstawiają świadectwo ślubu kościelnego (jeżeli był zawarty poza parafią) a jeśli nie są znani osobiście duszpasterzom to także swoje dowody osobiste.
7. Zgłaszający chrzest podają dane personalne chrzestnych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i wiek.
8. Należy wybrać dwoje chrzestnych (w sytuacjach wyjątkowych można poprzestać na jednym chrzestnym). Zgodnie z obowiązującą obecnie Instrukcją duszpasterską Episkopatu Polski kandydat na chrzestnego powinien mieć ukończone 15 lat a także być praktykującym katolikiem, bierzmowanym, po ślubie kościelnym (jeżeli żyje w związku), uczestniczącym regularnie we Mszy świętej, korzystającym często z sakramentu pokuty i przystępującym do komunii świętej. Chrzestnym nie może być osoba, która podlega karom kościelnym albo prowadzi styl życia niezgodny z moralnością katolicką.
9. Kandydaci na chrzestnych pochodzący spoza naszej parafii dostarczają stosowne zaświadczenie od swojego duszpasterza, potwierdzające spełnienie wszystkich wymogów kanonicznych stawianych im przez Kościół.
10. Przygotowanie białej szaty i świecy chrzcielnej pozostaje w gestii rodziców lub chrzestnych. Można je nabyć np. w sklepiku z dewocjonaliami przy sanktuarium w Tuchowie, który czynny jest w niedzielę w godzinach przedpołudniowych.
11. W dniu chrztu rodziny z dziećmi przybywają do kościoła kwadrans wcześniej i zgłaszają się do zakrystii w celu złożenia podpisów w księdze ochrzczonych oraz okazania zaświadczeń potwierdzających skorzystanie z sakramentu pojednania przed chrztem dziecka. Chrzestni potwierdzają swoją tożsamość okazując dowody osobiste i stosowne zaświadczenia ze swojej parafii.
12. Po załatwieniu wszystkich formalności rodzice z dzieckiem i chrzestni udają się do bazyliki na miejsce wskazane przez duszpasterza, oczekując tam na rozpoczęcie uroczystości.
13. Po zakończonej Mszy św. rodziny mogą wykonać pamiątkowe fotografie na tle ołtarza. W czasie liturgii prosimy nie używać aparatów i kamer. Ewentualna obecność uprawnionego przez Kurię fotografa powinna zostać wcześniej uzgodniona z duszpasterzem.
14. Rodzice powinni zadbać o to, by bezalkoholowa uroczystość w rodzinie z okazji chrztu była godnym dopełnieniem tego sakramentu.

Sakrament małżeństwa – praktyczne wskazówki

1. Zamiar zawarcia sakramentu małżeństwa należy zgłosić w parafii zamieszkania (chodzi o faktyczne zamieszkanie a nie o tzw. „meldunek”) narzeczonej lub narzeczonego minimum 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu (sam termin ślubu dobrze jest rezerwować znacznie wcześniej). To wstępne informacyjne spotkanie ze swoim duszpasterzem ma na celu ustalenie miejsca i daty ślubu, skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnie umówienie się na pierwszą rozmowę przedślubną wymaganą przez prawo kanoniczne (kościelne).
2. Jeżeli żaden z narzeczonych nie zamieszkuje w parafii sanktuaryjnej w Tuchowie, wówczas ślub w sanktuarium może odbyć się: a) albo po dopełnieniu wszystkich formalności przedślubnych w parafiach zamieszkania (na zakończenie narzeczeni otrzymają ze swojej parafii tzw. licencję uprawniającą ich do zawarcia małżeństwa w tuchowskiej bazylice), b) albo na podstawie badania kanonicznego narzeczonych prowadzonego przez kancelarię parafialną w Tuchowie (pod warunkiem otrzymania na to pisemnej zgody proboszcza jednego z narzeczonych). Obecna praktyka duszpasterska w Polsce przewiduje zasadniczo załatwianie formalności przedślubnych w parafii, w której odbędzie się ślub. Wyjątek stanowią narzeczeni pracujący/zamieszkujący za granicą, którzy powinni załatwić konieczne formalności w miejscu faktycznego pobytu i tam uzyskać licencję, która wysyłana jest drogą urzędową do Kurii Tarnowskiej, a ta z kolei udziela stosownych pozwoleń parafii klasztornej w Tuchowie.
3. Ze względu na dużą ilość ślubów w tuchowskiej bazylice, ich terminy mogą być rezerwowane z ponad rocznym wyprzedzeniem (narzeczeni podają imiona i nazwiska oraz swój numer telefonu do ewentualnego kontaktu).
4. Jeśli chrzest któregoś z narzeczonych odbył się w innej parafii, aniżeli ta, w której będzie spisywany protokół przedślubny, wówczas na pierwszą rozmowę przedmałżeńską należy dostarczyć aktualną metrykę chrztu (w parafii chrztu trzeba zaznaczyć, że chodzi o pełny wypis do ślubu kościelnego). Dokument ten musi być „świeżej daty”, tj. nie starszy niż 3 miesiące. W przypadku, gdyby na metryce chrztu brakowało adnotacji o bierzmowaniu, wówczas dodatkowo trzeba będzie uzyskać świadectwo bierzmowania z parafii, w której narzeczeni przystąpili do tego sakramentu.
5. Do tzw. „ślubu konkordatowego” wymagane jest zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dokument ten zachowuje ważność przez 6 miesięcy od daty jego wydania i musi być aktualny w dniu zawierania małżeństwa). Określenie „ślub konkordatowy” oznacza, że małżeństwo zawierane w Kościele pociąga za sobą również wszystkie skutki cywilno-prawne określone przez prawo państwowe. Jeżeli narzeczeni wcześniej już zawarli między sobą kontrakt cywilny, wówczas przedkładają w kancelarii parafialnej odpowiedni dokument stwierdzający ten fakt.
6. Pozostałe dokumenty:
– dowody osobiste narzeczonych;
– ostatnie świadectwa z oceną z religii potwierdzające udział w katechezie;
– zaświadczenia: udziału w kursach przedmałżeńskich, z dnia skupienia dla narzeczonych oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej (dzień skupienia oraz spotkania w poradni na ogół odbywają się po spisaniu pierwszej części protokołu przedślubnego);
– informacja o dacie i miejscu pierwszej Komunii św.;
– dane świadków sakramentu małżeństwa – imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania (należy je podać nie później, jak tydzień przed ślubem).
7. Pierwsza przedślubna rozmowa duszpasterska w kancelarii parafialnej odbywa się na ogół w terminie wcześniej uzgodnionym i związana jest z egzaminem narzeczonych z zakresu znajomości podstawowych modlitw i katechizmu oraz sporządzeniem pierwszej części protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z kandydatami do zawarcia sakramentu małżeństwa. Wtedy też ustala się datę wygłoszenia zapowiedzi oraz udziela instrukcji, co do dalszych kroków w przygotowaniu do ślubu. Spotkanie to na ogół trwa dłużej niż godzinę.
8. Druga przedślubna rozmowa duszpasterska odbywa się w kolejnym uzgodnionym terminie w celu wypełnienia pozostałej części protokołu przedślubnego oraz omówienia liturgii sakramentu małżeństwa.
9. Udział i zakres posługi miejscowego organisty w ceremoniach ślubnych narzeczeni załatwiają we własnym zakresie bezpośrednio z zainteresowanym. Obecnie w sanktuarium posługę organisty pełni pani Anna Rąpała oraz siostra Efraima, z którymi narzeczeni kontaktują się osobiście lub telefonicznie (tel. dostępny w kancelarii) – także w sytuacji, gdy mają swojego organistę lub planują udział w uroczystości innych muzyków. Organista sanktuaryjny jest w pełni odpowiedzialny za organy, które stanowią własność klasztoru. Organista odpowiada również za zgodność oprawy muzycznej uroczystości ślubnej z wymogami liturgii Kościoła. Dlatego jeżeli narzeczeni zapraszają do współpracy z organistą muzyków z zewnątrz, wówczas wybrane przez nich utwory muzyczne i pieśni muszą zostać zatwierdzone przez organistę sanktuaryjnego lub księdza załatwiającego formalności przedślubne w klasztornej kancelarii parafialnej.
10. Dekoracja kościoła i przygotowanie bazyliki do ślubu pozostaje w gestii tutejszego zakrystiana, którym obecnie jest brat Rafał. Narzeczeni nie kupują kwiatów we własnym zakresie. Ewentualne niestandardowe elementy dekoracji, chęć skorzystania z usług własnego dekoratora  i inne osobiste życzenia omawiają odpowiednio wcześnie z bratem.
11. Ze względu na szczególny charakter miejsca świętego tutejszej bazyliki i sanktuarium oraz dużą ilość następujących po sobie ślubów i przybywających pielgrzymów zabrania się przed kościołem i na terenie sanktuaryjnym po zakończonych uroczystościach ślubnych rozsypywania jakichkolwiek materiałów zaśmiecających dziedziniec kościelny (płatki kwiatów, konfetti, ryż, grosiki itp.) oraz wystrzeliwania rac i podobnych materiałów.
12. Weekendowy kurs przedmałżeński realizowany metodą warsztatową organizowany jest w naszej parafii raz w roku w listopadzie. Parafia pw. św. Jakuba w Tuchowie organizuje kursy w okresie wielkiego postu. Ponadto w Domach Rekolekcyjnych Redemptorystów jak i  Diecezji Tarnowskiej organizowane są regularnie weekendowe kursy przedmałżeńskie (z zakwaterowaniem i posiłkami – bliższe informacje na ich stronach internetowych).
13. Poradnia Rodzinna działająca przy tutejszym sanktuarium przyjmuje narzeczonych w pierwszy, drugi i trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 17.00. Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.sanktuariumtuchow.pl.
14. Dzień skupienia dla narzeczonych organizowany jest w bazylice w każdą trzecią niedzielę miesiąca (z wyjątkiem grudnia). Program jest następujący: od godz. 8.30 możliwość skorzystania z sakramentu pojednania, o godz. 9.00 Msza św., po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i przejście do sali parafialnej nad furtą klasztorną na zajęcia wykładowe, zakończenie około godz. 13.00.

Duchowy wymiar przygotowania do ślubu
1. Katechizacja przedślubna jest ostatnim, bardzo ważnym etapem przygotowania do małżeństwa. Składają się na nią: spotkania w kancelarii parafialnej i poradni rodzinnej oraz dzień skupienia.
2. Narzeczeni po pierwszej rozmowie duszpasterskiej powinni:
a) w najbliższym czasie przystąpić do pierwszej spowiedzi przedślubnej (należy wybrać stosowny czas, aby tę spowiedź spokojnie przygotować i głęboko przeżyć; warto pomyśleć o tzw. „spowiedzi generalnej” oraz skorzystać z rachunku sumienia dla narzeczonych);
b) w najbliższych dniach zgłosić się do poradni rodzinnej na pierwsze spotkanie (w poradni narzeczeni zapoznają się z etycznymi metodami planowania rodziny);
c) wziąć udział w dniu skupienia, którego celem jest wspólna modlitwa i refleksja nad świętością sakramentu i życia małżeńskiego (pełny udział w dniu skupienia wymaga przystąpienia do Komunii św.).
3. Niech ostatnie trzy miesiące przed ślubem będą czasem wzajemnej modlitwy, trwania w czystości przedmałżeńskiej i szczególnej troski o życie w łasce uświęcającej.

Sakramenty chorych – praktyczne wskazówki

1. W nagłych wypadkach wyjazd do chorego odbywa się na życzenie rodziny lub samego chorego o każdej porze dnia i nocy. W godzinach nocnych prosimy rodzinę o zorganizowanie przewozu dla księdza.
2. W pierwsze piątki miesiąca w godz. 8.30-12.00 odwiedziny chorych w domach odbywają się według istniejącej listy chorych oraz wcześniejszych nowych zgłoszeń w zakrystii.
3. W mieszkaniu chorego należy przygotować na stoliku przykrytym białym obrusem: krzyż, zapalone świece i wodę święconą.
4. Kapłani udają się do chorych z posługą sakramentu pojednania, udzielają Komunii świętej i w razie potrzeby sprawują sakrament namaszczenia chorych.
5. Sakrament chorych można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował bądź stan jego zdrowia pogorszył się krytycznie.
6. Raz w roku udziela się sakramentu namaszczenia również osobom w podeszłym wieku, nawet jeśli nie zagraża im niebezpieczna choroba.
7. Ze względu na dużą liczbę chorych w parafii, kapłani podczas pierwszo-piątkowego obchodu chorych nie mają czasu na dłuższe rozmowy duszpasterskie. Dlatego chorzy, którzy potrzebują takiej rozmowy i spotkania winni umówić się z księdzem indywidualnie w innym dogodnym czasie.
8. Kapłan wezwany do chorego, który już umarł nie udziela namaszczenia. Wówczas pozostaje już tylko modlitwa za zmarłego.

Pogrzeb katolicki – praktyczne wskazówki

1. O śmierci należy powiadomić w pierwszej kolejności miejscowych duszpasterzy, jeszcze przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym. Najpierw w parafii ustalamy datę, godzinę i miejsce pogrzebu (bazylika lub kaplica cmentarna).
2. Sprawy związane z pogrzebem można załatwić w klasztorze o każdej porze dnia.
3. Zapis w księdze zmarłych i przyjęcie pogrzebu dokonuje się na podstawie aktu zgonu z USC (odpis skrócony aktu zgonu), który po spisaniu zostaje zwrócony rodzinie.
4. W naszym przypadku (gdy korzystamy z cmentarza komunalnego) do kancelarii parafialnej nie trzeba dostarczać karty zgonu, ponieważ jest ona dokumentem koniecznym do pochowania ciała i należy dostarczyć ją do administracji cmentarza.
5. W przypadku załatwiania pogrzebu dla osoby zmarłej, która mieszkała poza naszą parafią sanktuaryjną, konieczne jest przedstawienie pisemnej zgody z parafii jej dotychczasowego zamieszkania.
6. Jeżeli śmierć nastąpiła poza naszą parafią, wówczas należy przedstawić zaświadczenie, że zmarła osoba przyjęła przed śmiercią sakramenty święte.
7. Rodzina powinna zadbać o to, aby chory pojednał się z Bogiem przed śmiercią – nie wolno odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę, bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba.
8. Jeśli osoba przed śmiercią nie okazała żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:
– notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,
– osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej (w innych wypadkach kremacja jest dopuszczalna),
– inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.
9. Udział organisty w pogrzebie załatwia rodzina we własnym zakresie (kontakt do organisty sanktuaryjnego pana Jana Gładysza – tel. 14 652 65 87).
10. Rodzina zapewnia przewóz kapłana na cmentarz i z powrotem (chyba że zostanie to inaczej ustalone podczas załatwiania pogrzebu).