26.02.2022r. Termomodernizacja zabytkowej Bazyliki Tuchowskiej i obiektów towarzyszących:

30.10.2020 r. Protokół z procedury o udzielenie zamównienia

– Zamawiający – ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA Dom Zakonny w Tuchowie w przeprowadzonym postępowania pt. Montaż elementów tzw. małej architektury i systemu identyfikacji wizualnej w Zespole Klasztornym przy ul. Wysokiej 1 w Tuchowie w ramach projektu III etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, za najkorzystniejszą uznał ofertę wykonawcy:

Usługi Budowlano-Transportowe ANKO Stanisław Onak Barbara Stanaszek Sp. J., ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów.

Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest zgodna z zapytaniem ofertowym i przedstawia najkorzystniejszą ofertę względem zawartych w zapytaniu kryteriów.

20.10.2020 r. Zapytanie nr 1/2020 Montaż elementów tzw. małej architektury i systemu identyfikacji wizualnej w Zespole Klasztornym przy ul. Wysokiej 1 w Tuchowie

Zapraszamy do udziału postępowania pt. Montaż elementów tzw. małej architektury i systemu identyfikacji wizualnej w Zespole Klasztornym przy ul. Wysokiej 1 w Tuchowie w ramach projektu III etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest: montaż elementów tzw. małej architektury i systemu identyfikacji wizualnej w Zespole Klasztornym przy ul. Wysokiej 1 w Tuchowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. zakup i montaż 4 ławek stalowych kutych;
  2. zakup i montaż 2 koszy na śmieci;
  3. zakup, dostarczenie i zamontowanie głazy dekoracyjnych układanych luzem o wadze ok. 3,77 t;
  4. wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej ze szkła na fundamencie
  5. wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej podświetlanej na fundamencie;
  6. wykonanie trawnika o pow. 90 m2;
  7. zakup i nasadzenie 20 krzewów.

Teren objęty planowaną inwestycją znajduje się na działce nr 731, Jed. Ewid. Tuchów-Miasto, Obręb 0001 Tuchów.

Szczegółowy opis robót zawiera: projekt budowlany „Montaż elementów tzw. małej architektury i systemu identyfikacji wizualnej w Zespole Klasztornym przy ul. Wysokiej 1 w Tuchowie” oraz przedmiar robót stanowiący integralną część SIWZ. W załączeniu SIWZ wraz z załącznikami.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela Dom Zakonny w Tuchowie, ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów, na furcie klasztornej, lub drogą elektroniczną na adres: ekonom@redemptor.pl w terminie do dnia 28.10.2020 r. roku, do godz. 09.00.

15.04.2020 r. PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Plik w załączniku

31.03.2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020.

Dotyczy realizacji robót budowlanych w ramach realizacji projektu: Termomodernizacja zabytkowej bazyliki tuchowskiej i obiektów towarzyszących:

zapytanie_ofertowe zip

11.06.2019: Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie

Zamawiający – ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA Dom Zakonny w Tuchowie w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącym wykonania robót budowlanych w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie za najkorzystniejszą uznał ofertę wykonawcy:
Usługi Budowlano-Transportowe ANKO Stanisław Onak Barbara Stanaszek Sp. J.,
ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów
Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest zgodna z zapytaniem ofertowym i przedstawia najkorzystniejszą ofertę względem zawartych w zapytaniu kryteriów.
W załączeniu informacja o rozstrzygnięciu wraz z protokołem z procedury o udzielenie zamówienia.

Protokół

04.06.2019: PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Protokół z otwarcia ofert_20190604

28.05.2019: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW – CZ. II

Opowiedzi na zapytania Wykonawców II_Lipowe Wzgórze_2a_20190528

26.05.2019: OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA

Ogłoszenie o zmianie zapytania _Lipowe Wzgórze

22.05.2019: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Opowiedzi na zapytania Wykonawców_Lipowe Wzgórze

14.05.2019: ZAPYTANIE NR 2a/2019

Postępowanie dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie. Zapytanie zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1184871.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 Wzór umowy
Załącznik nr 4 Ramowy opis inwestycji
Załącznik nr 5 Dokumentacja budowlana

13.05.2019: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA NR 2/2019

Zamawiający, Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, Dom Zakonny w Tuchowie informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia dot. Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji II etapu projektu „Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie” zamieszczone w bazie konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180227 zostało unieważnione na podstawie pkt. 14.7 zapytania ofertowego nr 2/2019 , gdyż złożone oferty przekraczały kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 2 682 085,59 zł netto.

Załącznik:
Unieważnienie_postępowania_Lipowe Wzgórze

29.04.2019: Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców_Lipowe Wzgórze

17.04.2019: ZAPYTANIE NR 2/2019

Dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie. Zapytanie zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1180227.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 Wzór umowy
Załącznik nr 4 Ramowy opis inwestycji w ramach II etapu inwestycji
Załącznik nr 5 Dokumentacja budowlana

 

6.03.2019: Wybrana oferta pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie.

Zamawiający – Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela Dom Zakonny w Tuchowie w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącego pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w ramach realizacji II etapu projektu „Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie” za najkorzystniejszą uznał ofertę wykonawcy: ConneR – Projektowanie i Usługi Techniczne mgr inż. Grzegorz Furmański,
Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym, jest zgodna z zapytaniem ofertowym i przedstawia najkorzystniejszą ofertę względem zawartych w zapytaniu kryteriów.

Załącznik:

Protokoł wyboru oferty nadzór inwestorski

19.02.2019: Zapytanie nr 1a dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1a_nadzór inwestorski

Tuchów_nadzór inwestorski_1_formularz oferty

Tuchów_nadzór inwestorski_2_oświadczenia

Tuchów_nadzór inwestorski_3_wzór umowy

Tuchów_nadzór inwestorski_4_ramowy opis inwestycji

Dokumentacja budowlana_Lipowe Wzgorze

16.02.2019: Informacja o unieważnieniu postępowania

Załącznik:

Informacja o unieważnieniu postępowania

06.02.2019: Zapytanie dot. pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe_nadzór inwestorski

Tuchów_nadzór inwestorski_1_formularz oferty

Tuchów_nadzór inwestorski_2_oświadczenia

Tuchów_nadzór inwestorski_3_wzór umowy

Tuchów_nadzór inwestorski_4_ramowy opis inwestycji

Dokumentacja budowlana_Lipowe Wzgorze